Encryption (git repo)

Encryption and decryption key for REAL text

Real text

Encryption and decryption key for FAKE text

Fake text


Encrypted text